Als Dromen niet uitkomen worden er kansen gemist
Klik hier om te doneren

Project Youth Dream

In een samenleving die zich in toenemende mate gaat kenmerken door bezuinigingen bij overheden en voortgaande individualisering van de maatschappij zijn sociale verbanden en onderlinge zorg van groot belang. Daarom wil stichting JWR met het project Youth Dream de Nederlandse en Surinaamse gemeenschap uitdagen en bewust maken, dat zij zelf het verschil kunnen maken om kinderen in achterstandsituaties te ondersteunen. Kinderen zijn de bouwstenen van de toekomst.

Hieruit blijkt de enorme importantie van de mate waarin deze groep zich zal ontwikkelen en in hoeverre zij zich later zal manifesteren in de samenleving. Ondanks een stabiele en liefdevolle jeugd zijn er nog talloze redenen te bedenken waarom het een kind uiteindelijk niet lukt om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Kinderen uit bijvoorbeeld kindertehuizen hebben het extra moeilijk, daar zij vaak al een turbulent leventje achter de rug hebben en een liefdevol gezin hebben moeten missen. Dit hoeft geenszins te leiden tot ontsporing of anderszins, maar het moge duidelijk zijn dat een goede begeleiding van de kinderen in een kindertehuis de kans op ontsporing kan doen verkleinen.

Vanwege de band van de organisaties met Suriname leek het daarom bij uitstek het land om een bijdrage te leveren aan de verbetering en ondersteuning van de kinderen in achterstandspositie. Het project Youth Dream heeft als doel om jaarlijks twee Surinaamse kinderinstellingen te adopteren en deze met een financiele bijdrage te ondersteunen. Het is de bedoeling dat de Surinaamse en Nederlandse gemeenschap dit bedrag doneert. Per persoon zal zowel in Nederland minimaal 1 euro als in Suriname minimaal 1 SRD gevraagd worden om per jaar aan dit project te doneren. Dit bedrag wordt aan de instellingen gedoneerd om bijvoorbeeld hun accommodatie op te knappen, hun personeel te scholen, om de kinderen van nieuwe materialen en kleding te voorzien en/of de kinderen leukere en educatieve vrijetijdsbesteding te bezorgen.

Het project start op 20 november 2011. Het project dient een duurzaam karakter te gaan krijgen. In 2013 en de daarop volgende jaren wordt de gemeenschap gevraagd om projecten, organisaties en instellingen aan te dragen die voor donaties in aanmerking kunnen komen. Via de website kunnen de bezoekers dan per jaar twee projecten kiezen waar de organisatie voorts samen met de gemeenschap aan de gang gaat om de financiering te vinden voor de gekozen projecten. Met dit project hopen de organisatoren een bijdrage te leveren aan de positie van kinderen in problematische en achterstandsituaties in Suriname. Ook wordt met dit project ernaar gestreefd dat zowel bij de gemeenschap in Nederland als in Suriname een bewustzijn en betrokkenheid ontstaat, hoe klein dan ook, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de positie van kinderen in achterstandsituaties in Suriname. Tevens hopen de organisatoren dat dit project een inspiratie zal zijn voor anderen om ook te werken aan armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en het ondersteunen van kinderen in achterstandspositie in Suriname of waar dan ook
ter wereld.